Actievoorwaarden droombarrel

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN KENTEKENLOKET DROOMBARREL ACTIE

  1. Definities

1.1.In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Kentekenloket: PartsPoint Services B.V. handelend onder de naam Kentekenloket, gevestigd aan de Darwinstraat 20 te (6718 XR) Ede.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die via de website van Kentekenloket zijn of haar wens deelt over een auto (de ‘droombarrel’).

Actievoorwaarden: deze voorwaarden en Reclame Code Social Media.

Actie: het kansspel dat door Kentekenloket wordt georganiseerd met de naam ‘Droombarrel kado’, waarbij de Deelnemer het aankoopbedrag van zijn of haar auto (de ‘droombarrel’), inclusief de kosten van de voor de Algemene Periodieke Keuring (APK) noodzakelijke reparaties en onderhoud, en met een maximum van € 1.250, vergoed krijgt.

  1. Voorwaarden deelname

2.1.Deelname geschiedt en is automatisch geldig wanneer Deelnemer zijn of haar reactie deelt via het actie formulier op de Kentekenloket website. Deze reactie mag in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.Ook garandeert de Deelnemer dat zijn of haar reactie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. In het geval dat met betreffende reactie een derde herkenbaar in beeld en/of geschrift wordt weergegeven, garandeert Deelnemer Kentekenloket dat hij of zij daarvoor toestemming van deze derde heeft. Deelnemer vrijwaart Kentekenloket van alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren en/of plaatsen van een reactie. Door het plaatsen van een reactie op de officiële Facebook-pagina van Kentekenloket of onder een van de berichten van Kentekenloket op Facebook, verstrekt de Deelnemer Kentekenloket met betrekking tot betreffende reactie een niet herroepbare, kosteloze en overdraagbare mogelijkheid om, zolang het Kentekenloket goeddunkt, betreffende reactie te exploiteren en te gebruiken in alle huidige en toekomstige media, waaronder ook social media en websites begrepen dienen te worden. Deelnemer doet hierbij tegenover Kentekenloket, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van alle eventuele aan hem of haar toekomende persoonlijkheidsrechten.

2.2.Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, in Nederland woonachtig zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk.

2.3. Deelname aan de Actie is kosteloos.

2.4  Medewerkers van Kentekenloket en PartsPoint Services B.V., alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie of Kentekenloket, zijn uitgesloten van deelname.

2.5.Kentekenloket behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen prijs uit te sluiten indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Kentekenloket en/of derden, bijvoorbeeld door de opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens.

2.6.De Actie loopt van 15/11/2018 tot 29/11/2018 waarna deelname niet meer mogelijk is.

 

  1. Bepalen winnaars

3.1.Er worden twee Deelnemers geselecteerd door Kentekenloket. De prijswinnaar wordt vervolgens vastgesteld door middel van een publieke stemming op de Facebook-pagina van Kentekenloket. Het bepalen van de winnaar vindt plaats vanaf 29/11/2018 tot 05/12/2018.

3.2.De winnaar in het voorgaande lid zal hiervan binnen 1 werkdag na afloop van de actieperiode op de hoogte worden gesteld door een persoonlijk bericht vanuit Kentekenloket. Anders dan met de winnaar, kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd.

3.3.Indien de prijswinnaar niet binnen 5 werkdagen door middel van het beantwoorden van het persoonlijke bericht zijn/haar prijs heeft geaccepteerd, komt deze te vervallen. De prijs zal dan aan een andere Deelnemer worden vergeven.

  1. Prijs

4.1.De prijs is gelijk aan het aankoopbedrag van de auto, exclusief de kosten van de voor de APK noodzakelijke reparaties en onderhoud, en met een maximum van € 1.000. Auto’s met een hoger aankoopbedrag dan € 1.000 zijn uitgesloten van de Actie. De maximale kosten van de voor de APK noodzakelijke reparaties en onderhoud bedragen € 250. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

4.2. De actie geldt alleen voor een particuliere verkoper en koper van de auto.

4.3. Een door Kentekenloket aangewezen autobedrijf verzorgt het overschrijven van het kenteken bij de RDW. Daarnaast wordt er een APK uitgevoerd. Kosten voor het overschrijven en de APK worden vergoed door Kentekenloket.

4.4. Het maximum bedrag genoemd in lid 1 is inclusief noodzakelijke reparatie en/of onderhoud conform keuringseisen van de APK. Niet noodzakelijke reparatie en/of onderhoudskosten, boven het maximum bedrag, zijn voor rekening van de winnaar. Auto’s waarbij de verwachte reparatie en/of onderhoudskosten om te voldoen aan de APK, tezamen met het aankoopbedrag van de auto, boven het maximum bedrag uitkomen, zijn uitgesloten van de Actie.

4.5.De prijs zal zo spoedig mogelijk na acceptatie van de prijs door de winnaar aan de particuliere verkoper van de auto worden uitgereikt, middels overboeking van het overeengekomen bedrag op het door de verkopende partij opgegeven bankrekeningnummer.

4.6.De verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Kentekenloket.

4.7. Kentekenloket is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de auto.

4.8. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de motorrijtuigenbelasting en het sluiten van een verzekering op het moment van overschrijven bij een Kentekenloket.

  1. Persoonsgegevens

5.1.Alle winnaars dienen na akkoord voor deelname aan de Actie hun NAW- en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor het verzilveren van de prijs aan Kentekenloket te verstrekken.

5.2.Elke Deelnemer die de in het voorgaande lid vermelde gegevens verstrekt garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.

5.3.Kentekenloket kan een winnaar verzoeken voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.

5.4.De verleende NAW-gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Nederlandse privacywetgeving. Deze gegevens worden eigendom van Kentekenloket. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze Actie en worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behoudens voor zover verstrekking aan derden nodig is in het kader van het doel van deze Actie.

5.5.De gegevens zullen door Kentekenloket worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de winnaars bekend te maken en de respons op de Actie te meten.

5.6.Door deel te nemen aan de Actie geven alle Deelnemers toestemming aan Kentekenloket om hun naam te gebruiken bij de bekendmaking van de winnaars door Kentekenloket. Winnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto / video) sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

  1. Wijzigingen

6.1.Kentekenloket behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

6.2.Kentekenloket behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

  1. Klachten

7.1.Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Het Kentekenloket, middels de volgende contactgegevens:

PartsPoint Services B.V.

Darwinstraat 20

6718 XR EDE

info@kentekenloket.nl

7.2.Kentekenloket zal zich inspannen om de ingediende klacht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

7.3.Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit via www.kansspelautoriteit.nl.

  1. Overige bepalingen

8.1.Kentekenloket handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

8.2.De Actie wordt beheerst door het Nederlands recht.

8.3.Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden aan.

8.4.De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan deze Actievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.