Actievoorwaarden ‘Win je aankoopbedrag terug’

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN PROMOTIONEEL KANSSPEL KENTEKENLOKET

  1. Definities

1.1. In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Kentekenloket: PartsPoint Services B.V. handelend onder de naam Kentekenloket, gevestigd aan de Darwinstraat 20 te (6718 XR) Ede.

Deelnemer: persoon die het kenteken van de auto op zijn of haar naam heeft laten overschrijven bij Kentekenloket en deelneemt aan de Actie.

Actievoorwaarden: deze voorwaarden.

Actie: het kansspel dat door Kentekenloket wordt georganiseerd met de naam ‘[Win je aankoopbedrag terug!’, waarbij de Deelnemer het aankoopbedrag van de auto waar Deelnemer bij Kentekenloket het kenteken van heeft laten overschrijven op zijn of haar naam, kan winnen.

  1. Voorwaarden deelname

2.1. Deelname geschiedt door overschrijving door Deelnemer van het kenteken van zijn of haar auto bij het Kentekenloket. Na overschrijving van de auto geeft de Deelnemer aan of hij/zij al dan niet ook wenst mee te doen aan de Actie.

2.2. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk.

2.3. Behoudens de kosten van overschrijving van het kenteken waaraan een mogelijkheid tot deelname aan de Actie is verbonden, is deelname aan de Actie kosteloos.

2.4  Medewerkers van Kentekenloket, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van deelname.

2.5. Kentekenloket behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van een gewonnen prijs uit te sluiten indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Kentekenloket en/of derden, bijvoorbeeld door de opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens.

2.6. De Actie loopt van [11/04/2018 tot 16/05/2018] waarna deelname niet meer mogelijk is.

  1. Bepalen winnaars

3.1. De prijswinnaar wordt vastgesteld door middel van een loting. Deze loting vindt plaats op [16/05/2018]. De loting zal onafhankelijk gedaan worden en is volledig onpartijdig.

3.2. De winnaar in het voorgaande lid zullen hiervan binnen 10 werkdagen na afloop van de actieperiode op de hoogte worden gesteld via een bericht per email vanuit Kentekenloket.

3.3. Indien de prijswinnaar niet binnen 10 werkdagen door middel van het beantwoorden van de persoonlijke email zijn/haar prijs heeft geaccepteerd, komt deze te vervallen. De prijs zal aan een andere Deelnemer worden vergeven.

  1. Prijs

4.1. De prijs is het gelijk aan het aankoopbedrag van de auto waar Deelnemer het kenteken van heeft laten overschrijven bij Kentekenloket, met een maximum van € 15.000.

4.2. De prijs zal zo spoedig mogelijk na acceptatie van de prijs door de winnaar aan de winnaar worden uitgereikt, middels overboeking van het gewonnen bedrag op het door de winnaar opgegeven bankrekeningnummer.

4.3. De verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Kentekenloket.

  1. Persoonsgegevens

5.1. Alle winnaars dienen na akkoord voor deelname aan de Actie hun NAW- en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor het verzilveren van de prijs aan Kentekenloket te verstrekken.

5.2. Elke Deelnemer die de in het voorgaande lid vermelde gegevens verstrekt garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.

5.3. Kentekenloket kan een winnaar verzoeken voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.

5.4. De verleende NAW-gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Nederlandse privacywetgeving. Deze gegevens worden eigendom van Kentekenloket. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze Actie en worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behoudens voor zover verstrekking aan derden nodig is in het kader van het doel van deze Actie.

5.5. De gegevens zullen door Kentekenloket worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de winnaars bekend te maken en de respons op de Actie te meten.

5.6. Door deel te nemen aan de Actie geven alle Deelnemers toestemming aan het Kentekenloket om hun naam te gebruiken bij de bekendmaking van de winnaars door Kentekenloket.

  1. Wijzigingen

6.1. Kentekenloket behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

6.2. Kentekenloket behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

  1. Klachten

7.1. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Het Kentekenloket, middels de volgende contactgegevens:

Stichting Kentekenloket

Darwinstraat 20

6718 XR EDE

7.2. Kentekenloket zal zich inspannen om de ingediende klacht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

7.3.Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit via www.kansspelautoriteit.nl.

  1. Overige bepalingen

8.1. Kentekenloket handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

8.2. De Actie wordt beheerst door het Nederlands recht.

8.3. Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden aan.